Polityka prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez „Arka – Mega” S.A. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa, Oddział w Kołobrzegu ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg, który jest administratorem danych osobowych (zwany dalej „Arka – Mega” S.A.) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Powierzone „Arka – Mega” S.A. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219.),

Dane osobowe, przetwarzane przez „Arka – Mega” S.A., w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług i rezerwacji składanych przez Państwa, podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO.

Powierzane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z którymi „Arka – Mega” S.A. posiada umowę powierzenia danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania celu wskazanym przy zbieraniu danych.

Dane osobowe będą przetwarzana do czasu realizacji zamówienia. Okres ten może być wydłużony o czas na jaki „Arka – Mega” S.A. jest zobowiązany przetwarzać dane z mocy przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może  uniemożliwić nam realizację usług drogą elektroniczną.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także do przenoszenia danych. Klient ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przez „Arka – Mega” S.A. danych osobowych niezgodnego z przepisami prawa.

„Arka – Mega” S.A. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich oraz nie realizuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

2. Lista newsletter

„Arka – Mega” S.A. prowadzi listę newsletter. Państwo, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyrażają zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Nie odsprzedajemy, ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim. Przekazane adresy e-mail wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby „Arka – Mega” S.A.. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletter. Podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit a) oraz f). Administrator ma prawnie uzasadniony interes realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych.

3. Zasady bezpieczeństwa

„Arka – Mega” S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób, niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

„Arka – Mega” S.A. zrzeka się odpowiedzialności za błędy, wynikające z nieprzewidzianych błędów systemu witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi.

5. Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością „Arka – Mega” S.A. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystywania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody „Arka – Mega” S.A., są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej spółki.

6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 13. 06. 2018r.

Copyright   Carefully designed by BrandTailors

Carefully designed by BrandTailors

Rezerwacje